พุทธศาสนสุภาษิต:หมวดการศึกษา

หมวดการศึกษา

11

•  ความมีปัญญา ย่อมรู้ได้จากการสนทนา
•  บิดามารดาพึงให้บุตรเรียนศิลปวิทยา
•  สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด
•  ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน
•  ปัญญานั่นแหละ ประเสริฐกว่าทรัพย์
•  ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
•  ปัญญา เปรียบเสมือนเครื่องประดับแห่งตน
•  ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก
•  คนโง่ มักตกอยู่ในอำนาจแห่งมาร
•  คนไม่พินิจพิจารณา เป็นคนไม่มีปัญญา
•  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา นั้นไม่มี
•  คนย่อมเห็นแจ้งเนื้อความอย่างเด่นชัดด้วยปัญญา
•  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
•  คนไร้ปัญญา ไม่มีความพินิจพิจารณา
•  ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ดีทั้งนั้น
•  คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้
•  คนเรียนน้อย เจริญแต่เนื้อหนังมังสา
•  มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ปราชญ์กล่าวว่าประเสริฐสุด
•  คนเรียนน้อย แก่เปล่า เหมือนโคถึก
•  คนเรียนน้อย ปัญญาย่อมไม่พัฒนา
•  ปัญญาเป็นเครื่องปกครองคน
•  พึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ
•  ผู้รู้จักประโยชน์แล้ว ย่อมนำสุขมาให้
•  คนมีปัญญาประเสริฐกว่า คนโง่ที่มียศ
•  ในหมู่มนุษย์ คนที่ประเสริฐ คือคนที่ฝึกแล้ว
•  ความไม่รู้ เป็นมลทินร้ายที่สุด
•  เมื่ออ่อนปัญญา ช่องทางวิบัติก็เกิดได้มหันต์
•  บัณฑิตไม่ศึกษา เพราะอยากได้ลาภ
•  คนไม่มีศิลปวิทยา เป็นอยู่ยาก
•  สักวันหนึ่ง ความรู้ที่เรียนมาจะให้ประโยชน์
•  คนมีปัญญา ถึงไร้ทรัพย์ ก็ยังดำรงอยู่ได้
•  ปราชญ์กล่าวว่าปัญญา ประเสริฐสุด
•  บรรดาความอิ่มทั้งหลาย อิ่มปัญญาประเสริฐสุด
•  ปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบสิ่งที่ได้เรียนมา
•  คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางแห่งปัญญา
•  สิ่งที่ควรศึกษา ก็พึงศึกษาเถิด
•  บรรดาสิ่งที่งอกงามขึ้นมา วิชาความรู้ประเสริฐสุด
•  ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์
•  ความรู้ที่เรียนมา เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา
•  การใฝ่ใจศึกษา เป็นเครื่องพัฒนาความรู้
•  พึงเป็นคนชอบไตร่ถามเพื่อหาความรู้
•  บรรดาสิ่งที่โรยราร่วงหายทั้งหลาย ความไม่รู้หมดไปได้เป็นดีที่สุด
•  คนมีปัญญาย่อมงอกงาม ดังพืชในนาที่งอกงามด้วยน้ำฝน
•  อัสดร อาชาไนย สินธพ กุญชร และช้างหลวง ฝึกดีแล้ว ล้วนดีเลิศ แต่คนฝึกตนแล้ว ประเสริฐยิ่งกว่านั้น
•  ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหนๆให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น
•  คนที่สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทวดา
•  เล่าเรียนสำเร็จวิทยา ก็ย่อมได้เกียรติ แต่ฝึกอบรมด้วยจริยธรรมแล้วต่างหาก จึงจะสบสันติสุข
•  คนเราถึงมีชาติกำเนิดต่ำ แต่หากขยันหมั่นเพียรมีปัญญา ประกอบด้วยอาจาระและศีล ก็รุ่งเรืองได้เหมือนไฟถึงอยู่ในคืนมืด ก็สว่างไสว
•  ความใฝ่เรียนสดับ เป็นเครื่องพัฒนาความรู้ ความรู้จากการเรียนสดับนั้น เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา บุคคลที่อยู่ด้วยปัญญา ก็รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ ประโยชน์ที่รู้จักแล้วก็นำสุขมาให้
•  ถ้าไม่มีพุทธิปัญญา แลมิได้ศึกษาระเบียบวินัย คนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิต เหมือนดังกระบือบอดในกลางป่า
•  อันความรู้ ควรเรียนทุกอย่าง ไม่ว่าต่ำ สูง หรือปานกลาง ควรรู้ความหมาย เข้าใจทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่าง วันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์
•  คนมีปัญญา แม้มีปัญหา และถูกผูกมัดอยู่ พอพูดในเรื่องใดก็หลุดได้ในเรื่องนั้น

         1.ยํ เว เสวติ ตาทิโส
คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น
การเลียนแบบพฤติกรรมทางกายวาจาและความคิด
   • คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว (ดี)
   • คบคนชั่วพาตัวอัปรีย์ (อปราชัย) (ชั่ว)
   • คบคนพาล พาลพาไปหาผิด (ชั่ว)
   • คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล (ดี)
   • คบบัณฑิตย่อมได้รับความรู้
   • คบบัณฑิตย่อมนำมาซึ่งความสุข คบคนพาลย่อมก่อให้เกิดแต่ความเดือดร้อน
       2. ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
คบคนชั่วนำแต่ความทุกข์มาให้
   • คบชั่วมีพฤติกรรมทางกายไม่ดี (ทำชั่ว)
   • คนชั่วชอบคิดแต่เรื่องไม่ดี (คิดชั่ว)
   • คนมีพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจไม่ดี ย่อมมีแต่ความทุกข์
   • การไปคบคนเช่นนั้น ย่อมมีความทุกข์ไปด้วย การคบชั่ว ไม่เป็นมงคลสำหรับชีวิตเลย
        3. ยถาวาที ตถาการี
พูดอย่างไร ต้องทำอย่างนั้น
   • ฝึกคนให้มีสัจจะ
   • ฝึกคนให้เป็นมนุษย์
   • ฝึกคนให้เป็นผู้นำ
   • ฝึกคนให้เป็นนักปกครอง
   • ฝึกคนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
   • ฝึกคนให้ควรค่าแก่การเคารพบูชา ฝึกคนให้เป็นผู้ควรแก่การนับถือ
          4. อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
การชนะตนเองเป็นสิ่งดีที่สุด
   • การบังคับใจตนเองได้
   • มิให้คิดชั่วโลภอยากได้ของผู้อื่น
   • มิให้พยายามมุ่งร้ายผู้อื่น
   • มิให้มีความเห็นผิดจากธรรม
   • การบังคับกายตนเองได้
   • มิให้กายไปฆ่าสัตว์ ทำร้ายผู้อื่น
   • มิให้กายไปลักขโมยของผู้อื่น
   • มิให้กายไปทำผิดประเวณี ล่วงละเมิดสามี ภรรยา ลูกหลานของผู้อื่น
   • การบังคับวาจา ตนเองได้
   • มิให้พูดเท็จ -มิให้พูดหยาบคาย มิให้พูดส่อเสียด ทำให้ผู้อื่นเจ็บใจ
          5. อตฺตตฺปญฺญา อสุจี มนุสฺสา
มนุษย์ผู้เห็นแก่ตัว เป็นคนสกปรก
   • ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่
   • ถือประโยชน์พวกพ้องเป็นใหญ่
   • เป็นบ่อเกิดการทุจริตทุกประเภท
   • ทำให้สังคมเกิดความไม่ยุติธรรม
   • ทำให้สังคมส่วนรวมอยู่ไม่สงบสุข
   • ทำให้ประเทศชาติไม่เจริญ
   • เป็นที่ติฉันนินทาของคนทั่วไป ผู้เป็นเช่นนี้ย่อมอยู่ไม่เป็นสุขตลอดชีวิต
          6. อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย
   • ไม่ตายจากคุณงามความดี
   • สามารถรักษาความดีทางกายไว้ได้
   • สามารถรักษาความดีทางวาจาไว้ได้
   • สามารถรักษาความดีทางใจไว้ได้
   • สรุปว่า ดำรงความดีทางธรรมไว้ได้
   • ไม่ตายจริง (สามารถรักษาชีวิตให้ยืนยาวไว้ได้)
   • ผู้ไม่ประมาทย่อมมีชีวิตยืนยาว
   • ผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญก้าวหน้าในชีวิต
   • ผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญในหน้าที่การงาน ผู้ไม่ประมาทย่อมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
          7. สุกรํ สาธุนา สาธุ
ความดี อันคนดีทำได้ง่าย
   • คนดี ทำความดีเป็นเรื่องปกติ คนดี ย่อมมี
   • ความคิดที่ดี
   • คนดี ย่อมมีการกระทำที่ดี
   • คนดี ย่อมมีการใช้วาจาที่ดี (ใช้คำพูดถูกต้องตามกาลเทศะเสมอ)
   • คนดี ย่อมมีหน้าตาที่ผ่องใส
   • คนดี ย่อมมีอารมณ์เบิกบาน
   • คนดี ย่อมมีความสุขุมในการแสดงออก คนดี ย่อมสามารถควบคุมการแสดงออกทางกาย วาจา และใจของตนเองได้
          8. โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ
ฆ่าความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข
   • ความโกรธฝังอยู่ในใจส่วนลึก
   • ความโกรธคุกกรุ่นอยู่ในใจทำให้เป็นสุข
   • ความโกรธทำให้จิตใจเร่าร้อนอยู่ไม่เป็นสุข
   • ความโกรธเผาผลาญจิตใจให้ร้อน
   • ความโกรธแสดงออกได้ทางกาย
   • ความโกรธแสงออกได้ทางวาจา
          9. จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ
จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้
ถ้าแต่ละคนฝึกจิตดีแล้ว สังคมโลกย่อมอยู่เป็นสุข
   • จิตนั้นต้องฝึกด้วยสมาธิ
   • จิตนั้นต้องฝึกด้วยขันติ
   • จิตนั้นต้องใช้ปัญญาควบคุม
   • คนมีจิตใจฝึกดีแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข
   • มีกายที่ฝึกดีแล้ว (ศีล ข้อ 1-3,4)
   • มีวาจาที่ฝึกดีแล้ว (ศีลข้อ 4)
   • มีจิตใจที่ฝึกดีแล้ว (มีสมาธิ มีสติ)
   • คนที่มีจิตใจฝึกดีแล้ว ย่อมทำให้ตนเองเป็นสุข
   • ตนเองเป็นสุข คนที่ฝึกจิตใจดีแล้ว ย่อมทำให้สังคมส่วนรวมอยู่เป็นสุข
          10. สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง
การให้ทรัพย์สินเงินทอง ย่อมหมดไปแต่การให้ความรู้ การอบรมสั่งสอน (ธรรมะ) ย่อมติดตัวตลอดไป
   • การให้ทรัพย์สินเงินทองย่อมมีวันหมดไป
   • การให้คำแนะนำที่ดี
   • การให้คำปรึกษาที่ดี
   • การอบรมสั่งสอนที่ดี
   • การทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี
   • การให้ความรู้ (ครู) ที่ดี
   • การให้ความอบอุ่นที่ดี การให้การดูแลที่ดี

ขอบคุณที่มาข้อมความ
social.satitpatumwan.ac.th
baanjomyut.com
ขอบคุณที่มารูปภาพ
neric-club.com

Creative Commons LicenseThis blog is personal use only,not for commercial purposed. All trademarks used are properties of their respective owners.
อนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช่เพื่อการค้า และต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ทั้งชื่อและ ลิงค์ไปยังหน้าของผลงานที่ทำไปเผยแพร่ Powered by wordpress.org
and Wordpress Themes by conference call of conference call services.
Entries (RSS) and Comments (RSS).

เกมส์
เกมส์ สุดยอดเกมส์ Flash เกมส์ออนไลน์ ที่ให้คุณเล่นมากกว่า 10,000 เกมส์ เกมออนไลน์เล่นกันฟรีๆ เลือกหาเกมส์ที่ตรงใจ เล่นง่าย รวมเกมส์เป็นหมวดๆ เกมส์ทำอาหาร เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์กีฬา เกมส์ยิง มากมายหลายแนว Action Game หรือเกมส์กระดาน ให้เลือกและกลับมาเล่นได้ไม่รู้เบื่อ หาเกมแฟลชที่ถูใจคุณได้ที่นี่
ฟังเพลง
ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ กับกระปุก Music Station ที่มีเพลงใหม่ อัลบั้มเพลงล่าสุด เพลงฮิต เพลงล่าสุด มิวสิควีดีโอ ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดททุกวัน Music Chart ฟังวิทยุออนไลน์ ให้คุณติดตามได้ทุกแนวเพลง Pop Rock เพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงอินดี้ โค๊ดเพลง เนื้อเพลง Song Hits ริงโทน Fullsong ให้โหลด MV ดาวน์โหลดเพลง MP3 กระปุกมิวสิคสเตชั่น ศูนย์รวมเพลงของคุณ
ดูดวง
ดูดวง ดูดวงความรัก ตามหลักโหราศาสตร์ ดวงดาว ให้คุณดูดวงวันนี้ ดวงตามราศี จับคู่ดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่ หรือจะดูดวงไพ่ยิบซี Tarot ทำนายแม่นๆ ดวงชะตาของคุณผสานกับดวงดาว ที่ส่งผลให้กราฟชีวิต หน้าที่การงาน ความรัก ดวงการเงิน ดวงสุขภาพ ปีชง ทุกเรื่องที่คุฯอยากรู้ โหงวเฮ้ง ทำนายฝัน ฮวงจุ้ย ชื่อมงคล สีถูกโฉลก ดูลายมือ กับกระปุก Horoscope กระปุกดูดวง 2552 นี้มีดูดวงกับหมอลักษณ์ ด้วยนะ
ผลบอล
ผลบอล Kapook Football สุดยอดลูกหนัง Soccer ที่ให้คุณติดตามผลบอลสด ภาษาไทย แบบ Livescore ผลบอล จากฟุตบอลทุกลีค เช่น พรีเมียร์ลีค บอลอังกฤษ ยุโรป สเปน เยอร์มัน Live Soccer all around the world วิเคราะห์บอล ฟันธง ทีเด็ดครบครัน ทัศนะบอลจากสมาชิกขั้นเทพ ราคาบอล พร้อมอัตราต่อรอง และตารางการแข่งขัน โปรแกรมฟุตบอล คลิปฟุตบอล สุดมันส์ด้วยการทายผลบอล ทีเด็ด และข่าวฟุตบอล Update ถึงใจ จะเชียร์ทีมไหน แฟน แมนยู ลิเวอร์พูล เชลซี อาร์เซนอล หรือทีมฟุตบอลไหน พลาดแล้วจะเสียใจ กระปุกฟุตบอล ไม่เหมือนใคร คลิกด่วน
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีย้อนหลัง กลับบ้านดูทีวีรายการโปรด ไม่ทัน! มาดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวีออนไลน์ กับกระปุกทีวี ที่รวบรวมสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง NBT TTV และช่องรายการดาวเทียม ให้คุณดูกันฟรีๆ ดูทีวีสดๆ หรือจะเลือกดูรายการย้อนหลัง ช่องกีฬา ละคร รายการ TV บนอินเทอร์เน็ต ได้แบบไม่พลาดกันอีกต่อไปได้แล้ว ละครย้อนหลัง ย้อนหลังรายการทีวีรายวัน Live TV on internet ตลอด 24 ชั่วโมง