พุทธศาสนสุภาษิต:หมวดจิต

พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดจิต

•  ธรรมทั้งหลาย มีจิตนำหน้า
•  การฝึกจิตเป็นความดี
•  จิตที่คุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้
•  พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมัน
•  ผู้ประพฤติตามอำนาจของจิต ย่อมลำบาก
•  เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้
•  ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ
•  โลกอันจิตย่อมนำไป
•  จิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้
•  จงตามรักษาจิตของตน
•  คนฉลาด ทำจิตของตนให้ซื่อตรง
•  เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง
•  พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน
•  จิตของเรามีธรรมชาติดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก
•  จิตนั้นเห็นได้แสนยาก ละเอียดอ่อนยิ่งนัก มักตกไปหาอารมณ์ที่ใคร่
•  ผู้รู้จักควบคุมจิตใจ จะพ้นไปได้จากบ่วงของมาร
•  สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ประเสริฐอบรมบริบูรณ์ดีแล้ว, ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหว
•  ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด, ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น
•  จิตของท่านย่อมเดือนร้อน เพราะเข้าใจผิด, ท่านจงเว้นเครื่องหมายที่สวยงามประกอบด้วยความรัก
•  สติกำหนดลมหายใจเข้าออก อันผู้ใดไม่อบรมให้บริบูรณ์, ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็หวั่นไหว
•  ผู้ใดมักหวาดสะดุ้งต่อเสียง เหมือนเนื้อทรายในป่า ท่านเรียกผู้นั้นว่ามีจิตเบา, พรตของเขาย่อมไม่สำเร็จ
•  ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีใจอันโทสะไม่กระทบแล้ว มีบุญและบาปอันละได้แล้ว ตื่นอยู่ ย่อมไม่มีภัย
•  จิตเกื้อกูลที่อบรมบริบูรณ์ดีแล้ว เป็นจิตหาประมาณมิได้, กรรมใดที่ทำแล้วพอประมาณ กรรมนั้นจักไม่เหลือในจิตนั้น
•  เมื่อมีจิตไม่มั่นคง ไม่รู้พระสัทธรรม มีความเลื่อมใสเลื่อนลอย ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์
•  จิตนี้ถูกยกขึ้นจากอาลัย คือกามคุณ เพื่อละที่ตั้งแห่งมาร ย่อมดิ้นรน เหมือนปลาถูกจับขึ้นจากน้ำโยนไปบนบกฉะนั้น
•  ความบริสุทธิ์ก็ดี ผู้ที่ประเสริฐล้วนก็ดี ขันติ และ โสรัจจะ ก็ดี จะเป็นผู้สนิทก็ดี ย่อมไม่มีเพราะการชำระล้างด้วยน้ำ
•  โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป, สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจแห่งจิตอย่างเดียว
•  การฝึกจิตที่ข่มยาก ที่เบา มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ เป็นความดี, เพราะว่าจิตที่ฝึกแล้ว นำสุขมาให้
•  โจรกับโจร หรือ ไพรีกับไพรี พึงทำความพินาศให้แก่กัน, ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิด พึงทำให้เสียหายยิ่งกว่านั้น
•  ภูเขาหินแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด, บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญฉันนั้น
•  คนมีปัญญาทำจิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ให้ตรงได้ เหมือนช่างศร ทำลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้น
•  ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนัก ละเอียดนัก มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่, เพราะว่าจิตที่คุ้มครองแล้วนำสุขมาให้
•  ผู้ใดจักสำรวมจิตที่ไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีรูปร่าง มีกายเป็นที่อาศัย, ผู้นั้นจักพ้นจากเครื่องผูกมารได้
•  จิตที่ตั้งไว้ถูกต้อง ทำคนให้ประเสริฐ ประสบผลดี ยิ่งกว่าที่มารดาบิดา หรือ ญาติทั้งหลายใด ๆ จะทำให้ได้
•  คนใดมีจิตไม่ท้อถอย มีใจไม่หดหู่ บำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุที่เกษมจากโยคะ พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้
•  ภิกษุเพ่งพินิจ มีจิตหลุดพ้น รู้ความเกิด และความเสื่อมแห่งโลกแล้ว มีใจดี ไม่ถูกกิเลศอาศัย มีธรรมนั้นเป็นอานิสงส์ พึงหวังความบริสุทธิ์แห่งใจได้
•  ผู้ใดทำกรรมชั่ว ล่อลวงเอาทรัพย์พี่น้อง พ่อแม่ ผู้นั้นมีจิตชั่วร้าย ย่อมไม่มีความเจริญ แม้เทวดาก็ไม่บูชาเขา
•  ผู้ถูกตัณหาครอบงำ ถูกศีลพรตผูกมัด ประพฤติตบะ อันเศร้าหมองตั้งร้อยปี จิตของเขาก็หลุดพ้นด้วยดีไม่ได้ เขามีตนเลวจะถึงฝั่งไม่ได้
•  เสนาแม้หมู่ใหญ่ พร้อมด้วยพระราชา รบอยู่ ไม่พึงได้ประโยชน์ที่สัตบุรุษผู้มีขันติพึงได้, เพราะว่าเวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลัง ย่อมสงบระงับ
•  บุคคลรู้กายนี้ที่เปรียบด้วยหม้อ กั้นจิตที่เปรียบด้วยเมืองนี้แล้ว พึงรบมารด้วยอาวุธ คือปัญญา และพึงรักษาแนวที่ชนะไว้ ไม่พึงยับยั้งอยู่

   55484

-อุกฺกฎฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ: เมื่อเกิดเหตุร้ายแรงย่อมต้องการคนกล้าหาญ
-มนฺตีสุ อกุตูหลํ :เมื่อเกิดข่าวตื่นเต้นย่อมต้องการคนหนักแน่น
-ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ :เมื่อข้าวน้ำบริบูรณ์ย่อมต้องการคนที่รัก
-อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ :เมื่อเกิดเรื่องราวลึกซึ้งย่อมต้องการบัณฑิต
-ยทูนกํ ตํ สนฺติ :สิ่งใดพร่อง สิ่งนั้นย่อมมีเสียงดัง
-ยํ ปรํ สนฺตเมว: สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นย่อมเงียบ
-น ชจฺจา โหติ พฺรามโณ :คนดี ไม่ใช่ดีเพราะชาติกำเนิด
-กมฺมุนา โหติ พฺรามโณ :คนดี ดีเพราะการกระทำ
-ปจฺเจกจิตฺตา ปุถู สพฺพสตฺตา: คนทุกคน ต่างคนก็ต่างจิต ต่างใจ
-นานาทิฏฺฐิเก นานยิสฺสสิ เต :จะให้ทุกคนคิดเหมือนกันหมด ไม่ได้
-กาตุ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา :จะทำให้คนเหมือนกันหมดทุกคน ไม่ได้
-เยเนว เอโก ลภเต ปสํสํ :เหตุอย่างหนึ่ง อาจทำให้คนหนึ่งได้รับการสรรสริญ
-เตเนว อญฺโญ ลภเต นินฺทิตารํ :เหตุอย่างเดียวกันอาจทำให้อีกคนได้รับการนินทา
-ตเถเวกสฺส กลฺยาณํ :สิ่ง ๆหนึ่งอาจดี สำหรับคนๆ หนึ่ง
-ตเถเวกสฺส ปาปกํ :สิ่ง ๆ หนึ่ง อาจเสีย สำหรับอีกคนหนึ่ง
-สพฺพํ น กลยาณํ วาปิ ปาปกํ: ไม่มีสิ่งใดดีไปทั้งหมดหรือเสียไปทั้งหมด
-สนฺโต น เต เย น วทนฺติ ธมฺมํ :ผู้พูดไม่เป็นธรรม ไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ
-อวิชฺชา ปรมํ มลํ :ความไม่รู้ เปํนมลทินที่สุด
-ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ: ผู้ที่ฝึกตนแล้ว ประสริฐที่สุด
-ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํ :ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด
-ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย :มีปัญญา ประเสริฐกว่ามีทรัพย์
-วรสฺส ทาตา วรลาภี โหติ: ให้สิ่งดี ย่อมได้รับสิ่งดี
-ทานญฺจ สงฺคหา โลเก :การให้ คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
-ททมาโน ปิโย โหติ :ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก
-ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ :ผู้ให้ ย่อมผูกมิตรไว้ได้
-อตฺถจริยา จ สงฺคหา: การทำประโยชน์แก่ส่วนรวมคือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
-สมานตฺตตา จ สงฺคหา โลเก :การดำรงตนเหมาะสมคือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
-มหตฺตปตฺโตปิ นิวาตวุตฺติ :แม้เป็นคนใหญ่โต ก็ควรถ่อมตน
-สติ เตสํ นิวารณํ :มีสติ ป้องกันเหตุร้ายได้
-สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา: สติ จำเป็นต้องใช้ในทุกๆ ที่
-เปยฺยวชฺชญฺจ สงฺคหา :คำพูดดี คือเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
-รติ โลกนาสิกา:ความอิจฉาริษยา ทำให้โลกเสื่อม
-ปฏิกจฺเจว กยิรา ยํ ชญฺญา หิตมตฺตโน: รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ก็ควรรีบทำสิ่งนั้น
-ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ:ควรทำแต่ความเจริญไม่ควรเบียดเบียนกัน
-ทุลฺลโภ องฺคสมฺปนฺโน :คนที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง หาได้ยาก
-ญตฺตํ พาลสฺส ชายติ :ความรู้ของคนพาล เป็นความรู้เพื่อทำลาย
-เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวี :มีศัตรูเป็นบัณฑิต ดีกว่ามีมิตรเป็นคนพาล
-น หึเส ปรํ อตฺตกาโม: ผู้ที่รักตน ก็ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่น
-สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ :ชีวิต เป็นที่รักของคนทุกคน
-ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ :ช่วยเหลือคนเดือดร้อน ด้วยความตั้งใจ
-น หิ เวเรน เวรานิ สมฺมนฺตีธ: ในโลกนี้ เวรที่ระงับด้วยการจองเวร ไม่เคยมี
-อมานา ยตฺถ น ตตฺถ วสตี วเส: ที่ใดไม่ย่องย่องคนดี ใครๆ ก็ไม่ควรอยู่ที่นั้น
-สติ สมฺปชญฺญ เทวฺ พหุการา :มีสติและสัมปะชัญญะ มีแต่ประโยชน์
-สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย :สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

ขอบคุณข้อมูล
ch7.com
baanjomyut.com
ขอบคุณรูปภาพ

vcharkarn.com

พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธศาสนสุภาษิต

e0b8a3e0b8b9e0b89b

ความโกรธ
-วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา        
การทะเลาะวิวาท มีแต่โทษภัย
-นิสมฺม กรณํ เสยฺโย        
ใคร่ครวญก่อนทำ ย่อมดีกว่า
-นตฺถิ โทสสโม กลิ         
ไม่มีโทษใด ร้ายแรงเท่าความโกรธ
-อนตฺถชนโน โกโธ         
ความโกรธ ย่อมก่อความวินาศ
-โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ         
ขจัดความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข
-โกธํ ทเมน อุจฺฉินเท        
พึงกำจัดความโกรธ ด้วยการข่มใจ
-มาโกธสฺส วสํ คมิ บุคคล   
ไม่ควรลุอำนาจความโกรธ
-ขนฺติ สาหสวารณา         
ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความหุนหันพลันแล่น
-โกธํ ฆตฺวา น โสจติ          
ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก
-โกโธ สตฺถมลํ โลเก          
 ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
-โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ           
ฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุข

ความสามัคคี
-สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา       
ความสามัคคี มีแต่ความเจริญ
-สามคฺคิยาติ ทุชฺชโย        
สามัคคีกันไว้ ก็ยากที่ใครจะชนะได้

ความเสียสละ
-จาคมานุพฺรูเหยฺย             
ควรเพิ่มพูน ความเสียสละ
-เช เอกํ กุลสฺสตฺถํ            
สละสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของตระกูล
-คามสฺสตฺถํ กุลํ จเช          
สละสุขของตระกูลเพื่อประโยชน์ของชุมชน
-คามํ ชนปทสฺสตฺถํ          
สละสุขของชุมชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
-ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ             
คนทุกคน ควรเกื้อกูลแก่กัน

การชนะ
-สพฺพรติง ธมฺมรติ ชินาติ           
ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
-ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ      
ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง
-น หิ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ  
ความชนะที่ไม่กลับแพ้เป็นดี
-อสาธุง สาธุนา ชิเน                
พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดีของตน
-ชิเน กทริยํ ทาเนน                  
พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
-สจฺเจนาลิกวาทินํ                  
พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง
-อุตฺตมํ ปณิปาเตน                  
ควรชนะผู้ที่สูงกว่าด้วยการอ่อนน้อม
-วิกฺกเมน สมํ ชเย                   
ควรชนะผู้เสมอกัน ด้วยความเข้มแข็ง

มลทิน
-อสชฺฌายมลา มนฺตา        
มนต์มีการไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน
-อนุฏฺฐานมลา ฆรา          
เหย้าเรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน
-มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ       
ความเกียจค้านเป็นมลทินแห่งผิวพรรณ
-มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ            
ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง

บริสุทธิ์
-สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ                           
ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัว
-นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย                       
ผู้อื่นพึงทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้
-สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ     
พรตของผู้บริสุทธิ์มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ

 

ขอบคุณที่มาข้อมูล
fungdham.com
archive.ch7.com
ขอบคุณที่มารูปภาพ
abmt0.tripod.com

พุทธศาสนสุภาษิต : หมวดสามัคคี

หมวดสามัคคี 

01_182

  - สามัคคีของหมู่ทำให้เกิดสุข 
  - จงสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน 
 -  ความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุข 
 -  สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกันยังฆ่าเสือโคร่งได้ เพราะใจรวมเป็นอันเดียว 
 -  ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้สำเร็จ 
 -  พึงศึกษาความสามัคคี ความสามัคคีนั้น ท่านผู้รู้ทั้งหลาย สรรญเสริญแล้ว ผู้ยินดีในสามัคคี ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะ 
 -  ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว เป็นผู้พร้อมเพรียง มีความประนีประนอมกันเถิด นี้เป็นพระพุทธานุศาสนี 
 -  ผู้ใดเมื่อคนอื่นล่วงเกินกันอยู่ ตนเองกลับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นคนเอาภาระ เป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม 
 -  ผู้ใดรู้โทษที่ตนล่วงละเมิด ผู้ใดย่อมรับรู้โทษ ที่เขามาสารภาพ คนทั้งสองนี้ย่อมพร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น มิตรภาพของเขาย่อมไม่เสื่อมคลาย 
 -  ถ้าแม้สัตบุรุษวิวาทกัน ก็กลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็ว ส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกกันเหมือนภาชนะดิน เขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย
 -  ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
 -  ถ้าสัตบุรุษวิวาทกัน ก็เชื่อมกันได้โดยเร็ว ส่วนคนพาลแตกกันเหมือนหม้อดิน เขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันเลย
 -  ต้นไม้งามใหญ่โตที่ขึ้นโดดเดี่ยว ลมก็ย่อมพัดให้หักโค่นลงได้
 -  การอนุเคราะห์หมู่ผู้พร้อมเพรียงกัน ก่อให้เกิดความสุข
 -  ผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปเกิดในอบายนรกตลอดกัป
 -  สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกัน ยังฆ่าเสือโคร่งได้ เพราะใจรวมเป็นอันเดียว
 -  ความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกัน ก่อให้เกิดความสุข
 -  ผู้ใด เมื่อคนอื่นล่วงเกินกันอยู่ ตนเองกลับหาทาง เชื่อมเขาให้คืนดีกันได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นคนเอาภาระเป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม
 -  ภิกษุสมานสงฆ์ ให้พร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมบันเทิงในสรวงสวรรค์ตลอดกัป
ขอบคุณที่มาข้อมูล
baanjomyut.com
mongkolchevit.googlepages.com
ขอบคุณที่มารูปภาพ
webboard.crsc.kmitl.ac.th

พุทธศาสนสุภาษิต:หมวดความโกรธ

พุทธศาสนสุภาษิต
หมวดความโกรธ

e0b89ee0b8a3e0b8b03

 

 • โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท : พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ
 • โกโธ สตฺถมลํ โลเก : ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก
 • โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ : ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข
 • โกธํ ปญฺญาย อุจฺฉินฺเท : พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา
 • โกธสมฺมทสมฺมตฺโต อายสกฺยํ นิคจฺฉติ : ผู้เมามึนด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์
 • ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ : ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย
 • อนตฺถชนโน โกโธ : ความโกรธก่อความพินาศ
 • ทุกฺขํ สยติ โกธโน : คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
 • อปฺโป หุตฺวา พหุ โหติ วฑฺฒเต โส อขนฺติโช : ความโกรธน้อยแล้วมาก มันเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น
 • ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ : ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้
 • อนตฺถชนโน โกโธ : ความโกรธ ก่อความพินาศ
 • โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ : ฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุข
 • โกธาภิภูโต  กุสลํ  ชหาติ : ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมสละกุศลเสีย
 • กุทฺโธ  ธมฺมํ  น  ปสฺสติ : ผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรม
 • โกธชาโต  ปราภโว : ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ชิบหาย

- ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม 
-  พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ 
-  ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก 
-  ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว (เพราะความโกรธได้เข้าพำนักหมดสิ้นแล้ว) 
- ความโกรธย่อมทำจิตให้กำเริบ 
-  ผู้โกรธ ย่อมไม่รู้อรรถ 
-  ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม 
-  ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข 
-  พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา 
-  ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย 
-  ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์ 
-  ผู้เกิดความโกรธแล้ว เป็นผู้ฉิบหาย 
-  คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง 
-  ผู้มืนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์ 
-  ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมนย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อนั้น 
-  ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นทำยากก็เหมือนทำง่าย 
-  ความโกรธก่อความพินาศ 
-  ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้า 
-  คนมักโกรธ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ 
-  โทสะมีความโกรธเป็นสมุฏฐาน 
-  ความโกรธน้อยแล้วมาก มักเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น 
-  ความผิดเสมอด้วยโทสะไม่มี 
-  ความโกรธไม่ดีเลย 
-  อย่าลุแก่อำนาจความโกรธ 
-  ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนได้ 
-  ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ 
-  ภายหลังเมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้ 
-  คนมักโกรธถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ
baanjomyut.com
61.19.145.8
ecurriculum.mv.ac.th

Creative Commons LicenseThis blog is personal use only,not for commercial purposed. All trademarks used are properties of their respective owners.
อนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช่เพื่อการค้า และต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ทั้งชื่อและ ลิงค์ไปยังหน้าของผลงานที่ทำไปเผยแพร่ Powered by wordpress.org
and Wordpress Themes by conference call of conference call services.
Entries (RSS) and Comments (RSS).

เกมส์
เกมส์ สุดยอดเกมส์ Flash เกมส์ออนไลน์ ที่ให้คุณเล่นมากกว่า 10,000 เกมส์ เกมออนไลน์เล่นกันฟรีๆ เลือกหาเกมส์ที่ตรงใจ เล่นง่าย รวมเกมส์เป็นหมวดๆ เกมส์ทำอาหาร เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์กีฬา เกมส์ยิง มากมายหลายแนว Action Game หรือเกมส์กระดาน ให้เลือกและกลับมาเล่นได้ไม่รู้เบื่อ หาเกมแฟลชที่ถูใจคุณได้ที่นี่
ฟังเพลง
ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ กับกระปุก Music Station ที่มีเพลงใหม่ อัลบั้มเพลงล่าสุด เพลงฮิต เพลงล่าสุด มิวสิควีดีโอ ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดททุกวัน Music Chart ฟังวิทยุออนไลน์ ให้คุณติดตามได้ทุกแนวเพลง Pop Rock เพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงอินดี้ โค๊ดเพลง เนื้อเพลง Song Hits ริงโทน Fullsong ให้โหลด MV ดาวน์โหลดเพลง MP3 กระปุกมิวสิคสเตชั่น ศูนย์รวมเพลงของคุณ
ดูดวง
ดูดวง ดูดวงความรัก ตามหลักโหราศาสตร์ ดวงดาว ให้คุณดูดวงวันนี้ ดวงตามราศี จับคู่ดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่ หรือจะดูดวงไพ่ยิบซี Tarot ทำนายแม่นๆ ดวงชะตาของคุณผสานกับดวงดาว ที่ส่งผลให้กราฟชีวิต หน้าที่การงาน ความรัก ดวงการเงิน ดวงสุขภาพ ปีชง ทุกเรื่องที่คุฯอยากรู้ โหงวเฮ้ง ทำนายฝัน ฮวงจุ้ย ชื่อมงคล สีถูกโฉลก ดูลายมือ กับกระปุก Horoscope กระปุกดูดวง 2552 นี้มีดูดวงกับหมอลักษณ์ ด้วยนะ
ผลบอล
ผลบอล Kapook Football สุดยอดลูกหนัง Soccer ที่ให้คุณติดตามผลบอลสด ภาษาไทย แบบ Livescore ผลบอล จากฟุตบอลทุกลีค เช่น พรีเมียร์ลีค บอลอังกฤษ ยุโรป สเปน เยอร์มัน Live Soccer all around the world วิเคราะห์บอล ฟันธง ทีเด็ดครบครัน ทัศนะบอลจากสมาชิกขั้นเทพ ราคาบอล พร้อมอัตราต่อรอง และตารางการแข่งขัน โปรแกรมฟุตบอล คลิปฟุตบอล สุดมันส์ด้วยการทายผลบอล ทีเด็ด และข่าวฟุตบอล Update ถึงใจ จะเชียร์ทีมไหน แฟน แมนยู ลิเวอร์พูล เชลซี อาร์เซนอล หรือทีมฟุตบอลไหน พลาดแล้วจะเสียใจ กระปุกฟุตบอล ไม่เหมือนใคร คลิกด่วน
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีย้อนหลัง กลับบ้านดูทีวีรายการโปรด ไม่ทัน! มาดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวีออนไลน์ กับกระปุกทีวี ที่รวบรวมสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง NBT TTV และช่องรายการดาวเทียม ให้คุณดูกันฟรีๆ ดูทีวีสดๆ หรือจะเลือกดูรายการย้อนหลัง ช่องกีฬา ละคร รายการ TV บนอินเทอร์เน็ต ได้แบบไม่พลาดกันอีกต่อไปได้แล้ว ละครย้อนหลัง ย้อนหลังรายการทีวีรายวัน Live TV on internet ตลอด 24 ชั่วโมง