พระพุทธศาสนสุภาษิต:หมวดคบหา

หมวดคบหา

ปสนฺนํ ปยิรุปา เสยฺย รหทํวุทกตฺถิโก

ปะสันนังปะยิรุปาเสยยะระหะทังวุทะกัดถิโก

ควรเข้าไปนั่งใกล้ผู้เลื่อมใส เหมือนผู้ต้องการน้ำเข้าไปหาห้วงน้ำฉะนั้น

 

ปสนฺนเมว เสเวยฺย อปฺปสนฺนํ วิวชฺชเย

ปะสันนะเมวะเสเวยยะอุบปะสันนังวิวัดชะเย

บุคคลควรคบผู้เลื่อมใสเท่านั้น ควรเว้นผู้ไม่เลื่อมใส

 

สขิตํ หิ กเรยฺย ปณฺฑิโต ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม

สะขิตังหิกะเรยยะปันฑิโทสับปุริเสหิสังคะโม

มีปัญญาและเป็นพหุสูต เพราะการสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ

 

สทฺเธน จ เปสเลน จ ปญฺญวตา พหุสฺสุเตน จ

สันเธนจะเปสะเลนะจะปัญยะวะตาพะหุสสุเตนจะ

บัณฑิตพึงทำความเป็นเพื่อนกับคนมีศรัทธา มีศีลเป็นที่รัก

 

กุสาปิ ปูติ วายนฺติ เอวํ พาลูปเสวนา

กุสาปิปูติวายันติเอวังพาลูปเสวะนา

แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด การคบคนพาลก็ฉันนั้น

 

ปูติมจฺฉํ กุสคฺเคน โย นโร อุปนยฺหติ

ปูติมะฉังกุสัคเคนโยนะโรอุปะนะยะหะติ

คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา

 

ปตฺตาปิ สุรภี วายนฺติ เอวํ ธีรูปเสวนา

ปัดตาปิสุระภีวายันติเอวังทีรูปเสวะนา

แม้ใบไม้ก็หอมไปด้วยฉันใด การคบกับนักปราชญ์ก็ฉันนั้น

 

ตครํ ว ปลาเสน โย นโร อุปนยฺหติ

ตะคะรังปะลาเสนโยนะโรอุปะนะยะหะติ

คนห่อกฤษณาด้วยใบไม้

 

นาสฺมเส อตฺตตฺถปญญมฺหิ

นาสัมเสอัดตะถะปัญญัมหิ

ไม่ควรไว้ใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

 

นาสฺมเส กตปาปมฺหิ

นาสัมเสกะตะปาปัมหิ

ไม่ควรไว้ใจคนทำบาป

 

มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส

มิดตัดมิมปินะวิดสะเส

แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ

 

สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ

สังเกเถวะอะมิดตัดมิ

ควรระแวงในศัตรู

 

น ปาปชนสํเสวี อจฺจนฺตสุขเมธติ

นะปาปะชนสังเสวีอัดจันตะสุขเมธะติ

ผู้ไม่คบคนชั่ว ย่อมได้รับสุขส่วนเดียว

 

สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม

สุโขหะเวสับปุริเสนสังคะโม

สมาคมกับสัตบุรุษนำสุขมาให้

 

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม

ทุกโขพาเลหิสังคะโม

สมาคมกับคนพาลนำทุกข์มาให้

 

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี

นิหียะติปุริโสนิหีนะเสวี

ผู้คบคนเลวย่อมเลวลง

 

ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม

ทีโรจะสุขสังวาโสญาตีนังวะสมาคะโม

อยู่ร่วมกับปราชญ์นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ

 

ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อมิเตเนว สพฺพทา

ทุกโขพาเลหิสังวาโสอะมิเตเนวะสับพะทา

อยู่ร่วมกับคนพาลนำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู

 

ยํ เว เสวติ ตาทิโส

ยังเวเสวะติตาทิโส

คบคนใดก็เป็นเช่นคนนั้น

 

อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย

อะติจิรังนิวาเสนปิโยภะวะติอับปิโย

เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักกันก็มักหน่าย

 

วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ

วิดสาสาภะยะมันเวติ

เพราะความไว้ใจภัยจึงตามมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
phuttha.com

พระพุทธศาสนสุภาษิต:หมวดความเพียร

หมวดความเพียร

อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ

อารัดทะวิริโยปะหิดตะโตโอฆังตะระติทุดตะรัง

ปรารภความเพียรตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก

 

สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ปญฺญวา สุสมาหิโต

สับพะทาสีละสัมปันโนปัญยะวาสุสะมาหิโต

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว

 

อารทฺธวิริยา โหถ เอสา พุทธานุสาสนี

อารัดทะวิริยาโหถะเอสาพุดทานุสาสะนี

แล้วปรารภความเพียรเถิด นี้เป็นพุทธานุศาสนี

 

โกสชฺชํ ภยโต ทิสฺวา วิริยารมฺภญฺจ เขมโต

โกสัดชังภะยะโตทิดวาวิริยารัมภะจะเขมะโต

ท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียจคร้านเป็นภัย

 

เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ

เอกาหังชีวิตังเสยโยวิริยังอาระภะโตทับหัง

ส่วนผู้ปรารภความเพียรมั่นคง มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่า

 

โย จ วสฺสสตํ ชีเว กุสีโต หีนวีริโย

โยจะวัดสะตังชีเวกุสีโตหีนะวีริโย

ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรเลว พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี

 

สมํ กปฺเปติ ชีวิตํ สมภตํ อนุรกฺขติ

สัมกับเปติชีวิตังสมภะตังอะนุรักขะติ

เข้าใจเลี้ยงชีพพอสมควร จึงรักษาทรัพย์ที่หามาได้

 

อฏฺฐาตา กมฺมเธยฺเยสุ อบฺปมตฺโต วิธานวา

อุดฐาตากัมมะเธยเยสุอับปะมัดโตวิธานะวา

ผู้ขยันในหน้าที่การงาน ไม่ประมาท

 

สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ อณุอคคึว สนฺธมํ

สะมุดฐาเปติอัดตานังอะนุอะคะคึวะสันทะมัง

เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น

 

อปฺปเกนปิ เมธาวี ปาภเฏน วิจกฺขโณ

อับปะเกนปิปาภะเฏนวิจักขะโน

ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย

 

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส ปเรติ ปริหายติ

หิยุโยติหิยะติโปโสปะเรติปะริหายะติ

คนที่ผลัดวันประกันพรุ่งย่อมเสื่อม ยิ่งว่ามะรืนนี้ยิ่งเสื่อม

 

น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ

นะนิบพินทิยะการิสะสัมมะทัดโถวิปักจะติ

ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย

 

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ

ปะติรูปการีทุระวาอุดทาตาวินทะเตทะนัง

คนมีธุระหมั่นทำการงานให้เหมาะเจาะ ย่อมหาทรัพย์ได้

 

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

วิริเยนทุขะมักเจติ

คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ

กาลาคะตันจะนะหาเปติอัดถัง

คนขยันย่อมไม่พร่าประโยชน์ชั่วตามกาล

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
phuttha.com

พระพุทธศาสนสุภาษิต:หมวดวาจา

หมวดวาจา

สจฺ จํ เว อมตา วาจา

สัจจังเวอะมะตาวาจา

คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย 

วิจินาติ มุเขน โส กลี กลินา เตน สุขํ น วินทติ

วิจินาติมุเขนโสกะลีกะลินาเตนะสุขังนะวินะทะติ

ผู้นั้นย่อมเก็บโทษด้วยปาก เขาไม่ได้สุขเพราะโทษนั้น

 

โย นินฺทิยํ ปสํสติ ตํ วา นินฺทติ โย ปสํสิโย

โยนินทิยังปะสังสะติตังวานินทะติโยปะสังสิโย

ผู้ใดสรรเสริญคนควรติ หรือติคนที่ควรสรรเสริญ

 

นาติเวลํ ปภาเสยฺย นตุณหี สพฺพทา สิยา อวิกิณฺ มิตํ วาจํ ปตฺเตกาเล อุทีริเย

นาติเวลังปะภาเสยยะนะตุนะหีสับพะทาสิยาอะวิกินมิตังวาจังปัดเตกาเลอุทีริเย

ไม่ควรูดจนเกินกาล ไม่ควรนิ่งเสมอไป เมื่อถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณ ไม่ฟั่นเฝือ

 

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย

ตะเมวะวาจังภาเสยยายัดตานังนะตาปะเย

ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน

 

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ

สังโวหาเรนะโสเจยยังเวทิตับพัง

ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ

 

ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา

ทุดทะสะผะรุสาวาจา

คนโกรธมีวาจาหยาบ

 

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ

มุดวาตับปะติปาปิกัง

คนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อน

 

หทยสฺส สทิสี วาจา

หะทะยัดสะสะทิสีวาจา

วาจาเช่นเดียวกับใจ

 

โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ

โมกะโขกันละยานิยาสาธุ

เปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จ

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
phuttha.com

Creative Commons LicenseThis blog is personal use only,not for commercial purposed. All trademarks used are properties of their respective owners.
อนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช่เพื่อการค้า และต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ทั้งชื่อและ ลิงค์ไปยังหน้าของผลงานที่ทำไปเผยแพร่ Powered by wordpress.org
and Wordpress Themes by conference call of conference call services.
Entries (RSS) and Comments (RSS).

เกมส์
เกมส์ สุดยอดเกมส์ Flash เกมส์ออนไลน์ ที่ให้คุณเล่นมากกว่า 10,000 เกมส์ เกมออนไลน์เล่นกันฟรีๆ เลือกหาเกมส์ที่ตรงใจ เล่นง่าย รวมเกมส์เป็นหมวดๆ เกมส์ทำอาหาร เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์กีฬา เกมส์ยิง มากมายหลายแนว Action Game หรือเกมส์กระดาน ให้เลือกและกลับมาเล่นได้ไม่รู้เบื่อ หาเกมแฟลชที่ถูใจคุณได้ที่นี่
ฟังเพลง
ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ กับกระปุก Music Station ที่มีเพลงใหม่ อัลบั้มเพลงล่าสุด เพลงฮิต เพลงล่าสุด มิวสิควีดีโอ ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดททุกวัน Music Chart ฟังวิทยุออนไลน์ ให้คุณติดตามได้ทุกแนวเพลง Pop Rock เพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงอินดี้ โค๊ดเพลง เนื้อเพลง Song Hits ริงโทน Fullsong ให้โหลด MV ดาวน์โหลดเพลง MP3 กระปุกมิวสิคสเตชั่น ศูนย์รวมเพลงของคุณ
ดูดวง
ดูดวง ดูดวงความรัก ตามหลักโหราศาสตร์ ดวงดาว ให้คุณดูดวงวันนี้ ดวงตามราศี จับคู่ดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่ หรือจะดูดวงไพ่ยิบซี Tarot ทำนายแม่นๆ ดวงชะตาของคุณผสานกับดวงดาว ที่ส่งผลให้กราฟชีวิต หน้าที่การงาน ความรัก ดวงการเงิน ดวงสุขภาพ ปีชง ทุกเรื่องที่คุฯอยากรู้ โหงวเฮ้ง ทำนายฝัน ฮวงจุ้ย ชื่อมงคล สีถูกโฉลก ดูลายมือ กับกระปุก Horoscope กระปุกดูดวง 2552 นี้มีดูดวงกับหมอลักษณ์ ด้วยนะ
ผลบอล
ผลบอล Kapook Football สุดยอดลูกหนัง Soccer ที่ให้คุณติดตามผลบอลสด ภาษาไทย แบบ Livescore ผลบอล จากฟุตบอลทุกลีค เช่น พรีเมียร์ลีค บอลอังกฤษ ยุโรป สเปน เยอร์มัน Live Soccer all around the world วิเคราะห์บอล ฟันธง ทีเด็ดครบครัน ทัศนะบอลจากสมาชิกขั้นเทพ ราคาบอล พร้อมอัตราต่อรอง และตารางการแข่งขัน โปรแกรมฟุตบอล คลิปฟุตบอล สุดมันส์ด้วยการทายผลบอล ทีเด็ด และข่าวฟุตบอล Update ถึงใจ จะเชียร์ทีมไหน แฟน แมนยู ลิเวอร์พูล เชลซี อาร์เซนอล หรือทีมฟุตบอลไหน พลาดแล้วจะเสียใจ กระปุกฟุตบอล ไม่เหมือนใคร คลิกด่วน
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีย้อนหลัง กลับบ้านดูทีวีรายการโปรด ไม่ทัน! มาดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวีออนไลน์ กับกระปุกทีวี ที่รวบรวมสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง NBT TTV และช่องรายการดาวเทียม ให้คุณดูกันฟรีๆ ดูทีวีสดๆ หรือจะเลือกดูรายการย้อนหลัง ช่องกีฬา ละคร รายการ TV บนอินเทอร์เน็ต ได้แบบไม่พลาดกันอีกต่อไปได้แล้ว ละครย้อนหลัง ย้อนหลังรายการทีวีรายวัน Live TV on internet ตลอด 24 ชั่วโมง