พระพุทธศาสนสุภาษิต:หมวดบุคคล

หมวดบุคคล
๑. คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก.
นตฺถิ   โลเก  อนินฺทิโต. 

๒. ผู้มีความรู้ในทางที่ชั่ว เป็นผู้เสื่อม.
ทุวิชาโน   ปราภโว. 

๓. ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ.
สุวิชาโน  ภวํ   โหติ. 

๔. พวกโจร เป็นเสนียดของโลก.
โจรา   โลกสฺมิมพฺพุทา. 

๕. ผู้เกลียดธรรม เป็นผู้เสื่อม.
ธมฺมเทสฺสี   ปราภโว. 

๖. ผู้เครพผู้อื่น ย่อมมีผู้เคารพตนเอง.
ครุ  โหติ   สคารโว. 

๗. ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนผู้อื่น.
ผาตึ  กยิรา   อวิเหฐยํ  ปรํ. 

๘. คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอมาก.
เทสฺโส  จ   โหติ  อติยาจนาย. 

๙. คนเมื่อโกรธแล้ว  มักพูดมาก.
ทุฏฺโฐปิ   พหุ  ภาสยิ. 

๑๐. คนเมื่อรักแล้ว  มักพูดมาก.
พหุมฺปิ   รตฺโต  ภาเสยฺย. 

๑๑. วิญญูชนตำหนิ ดีกว่าคนพาลสรรเสริญ.
ครหาว  เสยฺโย   วิญฺญูหิ  ยญฺเจ   พาลปฺปสํสนา. 

๑๒. ความคุ้นเคย   เป็นญาติอย่างยิ่ง.
วิสฺสาสปรมา   ญาตี. 

๑๓. คำสัตย์แล   เป็นวาจาไม่ตาย.
สจฺจํ  เว   อมตา  วาจา 

๑๔. บรรพชิตผู้ไม่สำรวม ไม่ดี.
อสญฺญโต   ปพฺพชิโต  น  สาธุ.  

๑๕. สัตบุรุษ ไม่มีในชุมนุมใด ชุมนุมนั้นไม่ชื่อว่าสภา.
เนสา  สภา   ยตฺถ  น  สนฺติ  สนฺโต. 

๑๖. สัตบุรุษ ไม่ปราศรัยเพราะอยากได้กาม.
น  กามกามา   ลปยนฺติ  สนฺโต. 

๑๗. ผู้ฟังมาก ต้องพิจารณาเป็นสำคัญ.
ปฏิสงฺขานพลา   พหุสฺสุตา. 

๑๘. มีบางคนในโลกท่ยับยั้งการกระทำด้วยความละอาย.
หิรินิเสโธ   ปุริโส  โกจิ  โลกสฺมิ   วิชฺชติ. 

๑๙. คนจะประเสริฐ ก็เพราะการกระทำ
และความประพฤติ.
กมฺมุนา   โหติ  พฺราหฺมโณ. 

๒๐. อ่อนไป ก็ถูกเขาหมิ่น
แข็งไป ก็มีภัยเวร.
ปริภูโต   มุทุ  โหติ  อติติกฺโข  จ   เวรวา. 

๒๑. คนได้เกียรติ (ชื่อเสียง) เพราะความสัตย์.
สจฺเจน  กิตฺตึ   ปปฺโปติ. 

๒๒. สมณะในศาสนานี้ ไม่เป็นข้าศึกในโลก.
สมณีธ  อรณา   โลเก. 

๒๓. ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอ.
ยาจโก   อปฺปิโย  โหติ. 

๒๔. บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย.
ปุตฺตา   วตฺถุ  มนุสฺสานํ. 

๒๕. บัณฑิตมีความไม่เพ่งโทษของผู้อื่นเป็นกำลัง.
นิชฺฌตฺติพลา   ปณฺฑิตา. 

๒๖. คนมีปัญญาทราม ย่อมพร่าประโยชน์เสีย.
หาเปติ  อตฺถํ   ทุมฺเมโธ. 

๒๗. ไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา.
น  ตํ   ยาเจ  ยสฺส  ปิยํ  ชิคึเส. 

๒๘. คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ.
สติมโต  สทา   ภทฺทํ. 

๒๙. คนซื่อตรง ไม่พูดคลาดความจริง.
น  อุชุภูตา   วิตถํ  ภณนฺติ. 

๓๐. ผู้มีปัญญาย่อมไม่ขอเลย.
น  เว   ยาจนฺติ  สปฺปญฺญา. 

๓๑. คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข.
สติมา   สุขเมธติ. 

๓๒. สามี เป็นเครื่องปรารถนาของสตี.
ภตฺตา   ปญฺญาณมิตฺถิยา. 

๓๓. ผู้ไหว้ ย่อมได้รับการไหว้ตอบ.
วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ. 

๓๔. ผู้ทำสักการะ   ย่อมได้รับการสักการะ.
สกฺกตฺวา   สกฺกโต  โหติ. 

๓๕. ไม่ควรดูหมิ่นลาภของตน.
สลาภํ   นาติมญฺเญยฺย. 

๓๖. คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน.
สติมโต  สุเว   เสยฺโย. 

๓๗. คนอ่อนแอ   ก็ถูกเขาดูหมิ่น.
ปริภูโต  มุทุ   โหติ. 

๓๘. มีญาติมาก ๆ ยังประโยชน์ให้สำเร็จ.
สาธุ  สมฺพหุลา   ญาตี. 

๓๙. สตรีเป็นสูงสุดแห่งสิ่งของทั้งหลาย.
อิตฺถี   ภณฺฑานมุตฺตยํ. 

๔๐. ได้สิ่งใด พึงพอใจในสิ่งนั้น.
ยํ  ลทฺธํ   เตน  ตุฏฺฐพฺพํ. 

๔๑. บรรดาภริยาทั้งหลาย 
ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ.
สุสฺสูสา   เสฏฺฐา  ภริยานํ. 

๔๒. ปราชญ์ มีกำลังบริหารให้ประโยชน์สำเร็จได้.
ธีโร  จ   พลวา  สาธุ  ยูถสฺส   ปริหารโก. 

๔๓. ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นำสุขมาให้.
ตุฏฺฐี  สุขา  ยา   อิตรีตเรน. 

๔๔. คนมีปัญญาทราม ย่อมแนะนำในทางที่ไม่ควรแนะนำ.
อนยํ  นยติ   ทุมฺเมโธ. 

๔๕. พูดอย่างใด   พึงทำอย่างนั้น.
ยถาวาที   ตถาการี. 

๔๖. ผู้สงบระงับ   ย่อมอยู่เป็นสุข.
อุปสนฺโต  สุขํ   เสติ. 

๔๗. มารดาบิดา   ท่านว่าเป็นพรหมของบุตร.
พฺรหมฺาติ   มาตาปิตโร. 

๔๘. คนฉลาดย่อมละบาป.
กุสโล  จ   ชหาติ  ปาปกํ. 

๔๙. พึงประพฤติให้พอเหมาะพอดี.
อนุมชฺฌํ   สมาจเร.    

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
mcucity.tripod.com

Tags: , ,

1 ความคิดเห็น to “พระพุทธศาสนสุภาษิต:หมวดบุคคล”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Creative Commons LicenseThis blog is personal use only,not for commercial purposed. All trademarks used are properties of their respective owners.
อนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่ได้ ในกรณีที่ไม่ได้ใช่เพื่อการค้า และต้องให้เครดิตผู้สร้างสรรค์ทั้งชื่อและ ลิงค์ไปยังหน้าของผลงานที่ทำไปเผยแพร่ Powered by wordpress.org
and Wordpress Themes by conference call of conference call services.
Entries (RSS) and Comments (RSS).

เกมส์
เกมส์ สุดยอดเกมส์ Flash เกมส์ออนไลน์ ที่ให้คุณเล่นมากกว่า 10,000 เกมส์ เกมออนไลน์เล่นกันฟรีๆ เลือกหาเกมส์ที่ตรงใจ เล่นง่าย รวมเกมส์เป็นหมวดๆ เกมส์ทำอาหาร เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์กีฬา เกมส์ยิง มากมายหลายแนว Action Game หรือเกมส์กระดาน ให้เลือกและกลับมาเล่นได้ไม่รู้เบื่อ หาเกมแฟลชที่ถูใจคุณได้ที่นี่
ฟังเพลง
ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ กับกระปุก Music Station ที่มีเพลงใหม่ อัลบั้มเพลงล่าสุด เพลงฮิต เพลงล่าสุด มิวสิควีดีโอ ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดททุกวัน Music Chart ฟังวิทยุออนไลน์ ให้คุณติดตามได้ทุกแนวเพลง Pop Rock เพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงอินดี้ โค๊ดเพลง เนื้อเพลง Song Hits ริงโทน Fullsong ให้โหลด MV ดาวน์โหลดเพลง MP3 กระปุกมิวสิคสเตชั่น ศูนย์รวมเพลงของคุณ
ดูดวง
ดูดวง ดูดวงความรัก ตามหลักโหราศาสตร์ ดวงดาว ให้คุณดูดวงวันนี้ ดวงตามราศี จับคู่ดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่ หรือจะดูดวงไพ่ยิบซี Tarot ทำนายแม่นๆ ดวงชะตาของคุณผสานกับดวงดาว ที่ส่งผลให้กราฟชีวิต หน้าที่การงาน ความรัก ดวงการเงิน ดวงสุขภาพ ปีชง ทุกเรื่องที่คุฯอยากรู้ โหงวเฮ้ง ทำนายฝัน ฮวงจุ้ย ชื่อมงคล สีถูกโฉลก ดูลายมือ กับกระปุก Horoscope กระปุกดูดวง 2552 นี้มีดูดวงกับหมอลักษณ์ ด้วยนะ
ผลบอล
ผลบอล Kapook Football สุดยอดลูกหนัง Soccer ที่ให้คุณติดตามผลบอลสด ภาษาไทย แบบ Livescore ผลบอล จากฟุตบอลทุกลีค เช่น พรีเมียร์ลีค บอลอังกฤษ ยุโรป สเปน เยอร์มัน Live Soccer all around the world วิเคราะห์บอล ฟันธง ทีเด็ดครบครัน ทัศนะบอลจากสมาชิกขั้นเทพ ราคาบอล พร้อมอัตราต่อรอง และตารางการแข่งขัน โปรแกรมฟุตบอล คลิปฟุตบอล สุดมันส์ด้วยการทายผลบอล ทีเด็ด และข่าวฟุตบอล Update ถึงใจ จะเชียร์ทีมไหน แฟน แมนยู ลิเวอร์พูล เชลซี อาร์เซนอล หรือทีมฟุตบอลไหน พลาดแล้วจะเสียใจ กระปุกฟุตบอล ไม่เหมือนใคร คลิกด่วน
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีย้อนหลัง กลับบ้านดูทีวีรายการโปรด ไม่ทัน! มาดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวีออนไลน์ กับกระปุกทีวี ที่รวบรวมสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง NBT TTV และช่องรายการดาวเทียม ให้คุณดูกันฟรีๆ ดูทีวีสดๆ หรือจะเลือกดูรายการย้อนหลัง ช่องกีฬา ละคร รายการ TV บนอินเทอร์เน็ต ได้แบบไม่พลาดกันอีกต่อไปได้แล้ว ละครย้อนหลัง ย้อนหลังรายการทีวีรายวัน Live TV on internet ตลอด 24 ชั่วโมง